بیانیه ماموریت

1- توسعه و گسترش مداوم طراحی و تولید انواع رادیاتورهای خودرویی و مبدل های حرارتی مورد نیاز صنایع

2- افزابش امکان رقابت پذیری و گسترش حوزه فروش (داخلی) از طریق افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و تحویل به موقع

3- توسعه ی دانش مهندسی و ارتقای کیفیت فرآیندها و محصولات و تکنولوژی تولید محصولات و انتقال دانش فنی روز

4- انجام مطالعات و تحقیقات بازار به منظور افزایش سهم بازار

5- توسعه توانایی تامین کنندگان و استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل

    

ارزشهای سازمانی

کسب رضایت مشتریان - اعتقاد به بهبود مستمر

مدیریت مشارکتی -  محیط زیست

کرامت انسانی -  سرآمدی

مسئولیت پذیری -  پیشروبودن

    

چشم انداز

پیشرو بودن در صنعت رادیاتور کشور در راستای چشم انداز سند 1404